Prośba o umorzenie odsetek. Jak napisać wniosek do wierzyciela?

Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić zadłużenia wraz z odsetkami, warto podjąć próbę negocjacji z wierzycielem. W pewnych sytuacjach możemy skierować do niego pismo o umorzenie odsetek. Aby przyniosło ono pozytywny skutek, musimy wskazać rzeczywiste powody naszej niezdolności finansowej oraz potwierdzić ją dowodami. Ściągnij wzór wniosku o umorzenie odsetek od długu i poznaj całą procedurę dogadywania się z wierzycielem.

Czym są odsetki za zwłokę?

Ubiegając się o pożyczkę online, samodzielnie wybieramy kwotę zobowiązania okres kredytowania. Podobnie w przypadku innych pożyczek – zazwyczaj mamy możliwość określenia, w jakim czasie chcemy spłacić dług. Niestety bywa i tak, że w pośpiechu źle wybieramy okres kredytowania. Może się okazać, że jest on dla nas za krótki, w związku z czym możemy mieć trudności w spłacie. To się zdarza, natomiast każdy pożyczkodawca nalicza wtedy tzw. odsetki za opóźnienie w spłacie.

Odsetki to nic innego, jak zadośćuczynienie dla wierzyciela wobec którego nie wywiązaliśmy się z postanowień zawartych w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek reguluje art. 481 Kodeksu cywilnego. Odsetki za opóźnienie w spłacie naliczane są na podstawie wysokości zaległości, a także przekroczonego czasu kredytowania.

Wyróżnia się dwa rodzaje odsetek:

 • odsetki za opóźnienie (dotyczą niespłaconej części zobowiązania lub jego całości. Wynoszą 7 proc., lecz nie więcej niż 14 proc.);
 • odsetki kapitałowe (naliczane są od pożyczonego kapitału. Ich wartość to 5 proc. Wysokość odsetek kapitałowych nie może być jednak większa niż 14 proc.)

Odsetki za opóźnienie naliczane są od pierwszego dnia po upływie terminu regulacji zobowiązania. Wierzyciel przestaje je naliczać od momentu całkowitej spłaty długu. Co ważne, przepisy jasno określają, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Dzięki temu firma, w której zalegamy z płatnością, nie naliczy nam więcej niż powinna. Jeśli tak się stanie, możemy odnieść się do zapisów kodeksu cywilnego.

Warto pamiętać, że niespłacone odsetki zgromadzone na naszym koncie negatywnie wpływają na zdolność kredytową. Konsument, który zalega z płatnościami, w pierwszej kolejności otrzymuje monit, czyli przedsądowe wezwanie do zapłaty. W tym momencie może on uregulować płatność jeszcze bez interwencji komornika. Często jednak klienci instytucji finansowych bagatelizują wezwania od wierzyciela, przez co wszczęte zostało wobec nich postępowanie komornicze.

Kiedy możliwe jest umorzenie odsetek od długu?

Jeśli wysokość naliczonych odsetek przerasta nasze możliwości spłaty, możemy poczekać na przedawnienie długu. Jest to jednak ryzykowny zabieg, ponieważ jakakolwiek interwencja wierzyciela przerywa jego bieg. Bezpieczniej jest podjąć próbę negocjacji z wierzycielem. Dokonamy tego, pisząc prośbę o umorzenie odsetek. Aby przyniosła ona zamierzony efekt, należy przedstawić w niej dokładny powód naszego niewywiązania się z umowy. Argumentem może być śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy, niezdolność do niej czy zdarzenie losowe (np. pożar).

Umorzenie odsetek od długu możliwe jest zarówno w przypadku niewielkiego zadłużenia, jak i sporych zaległości finansowych wobec instytucji. To, czy nasz wniosek o umorzenie odsetek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zależy wyłącznie od naszego wierzyciela. To do niego należy skierować dokument. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

Pamiętajmy, że nawet jeśli zdecydowaliśmy się na przedłużenie terminu spłaty pożyczki, odsetki również zostaną nam naliczone. O ich wysokości zostaniemy poinformowani w momencie zmiany warunków umowy pożyczki.

Jak napisać podanie o umorzenie odsetek?

Pismo o umorzenie odsetek powinno być napisane w jasny i przejrzysty sposób. Zostanie pozytywnie rozpatrzone, jeśli będzie przedstawiało prawdziwe powody powstania na naszym koncie zaległości. Warto do wniosku dołączyć dokumenty, które potwierdzą naszą niezdolność do pracy (np. zaświadczenie lekarskie) czy śmierć kogoś bliskiego (akt zgonu).

Co powinna zawierać prośba o umorzenie odsetek?

 • dane dłużnika;
 • dane wierzyciela;
 • kwotę zadłużenia;
 • rodzaj umorzenia (np. częściowe lub całkowite);
 • uzasadnienie (powody, dla których nie uregulowaliśmy płatności na czas;;
 • załączniki (dowody potwierdzające naszą niekorzystną sytuację finansową);
 • zapewnienie o spłacie zadłużenia w nowym terminie;
 • prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • podpis.

Wniosek o umorzenie odsetek możemy złożyć na dwa sposoby:

 • osobiście w placówce firmy pożyczkowej, która nalicza nam odsetki za zwłokę;
 • listownie, kierując do wierzyciela list polecony z naszą prośbą.

Bez względu na to, czy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzymamy odpowiedź od wierzyciela informującą nas o statusie sprawy. Wierzyciel ma miesiąc na podjęcie decyzji. W przypadku skomplikowanych spraw czas ten może się wydłużyć do 2 miesięcy. Pisząc wniosek do wierzyciela, warto posłużyć się sprawdzonym wzorem pisma o umorzenie odsetek od długu:

Prośba o umorzenie odsetek – wzór pisma

Odrzucenie wniosku o umorzenie odsetek – co dalej?

Wierzyciel nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby o umorzenie odsetek. Jeśli dopatrzy się brakujących danych, odeśle dokument w celu ich uzupełnienia. Dłużnik ma 7 dni na poprawę informacji zawartych w piśmie.

Co, jeśli mimo aktualizacji danych nasz wniosek zostanie odrzucony? Osoby, które pomimo podania konkretnych dowodów w sprawie, czują się pokrzywdzone decyzją wierzyciela, mogą zwrócić się o pomoc do rzecznika finansowego. Jego zadaniem jest przeanalizowanie naszej sprawy oraz określenie, czy warto skierować ponownie wniosek do pożyczkodawcy.

Pamiętamy, że jako klienci firm pożyczkowych mamy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, konsolidacji długów czy przedłużenia terminu ich spłaty. Opcje te nie są dostępne w każdej firmie pożyczkowej, dlatego warto zapytać swojego wierzyciela o możliwość rozłożenia długu na mniejsze raty jeszcze przed złożeniem pisma o umorzenie odsetek.