Upoważnienie do konta bankowego – wszystko co chciałbyś wiedzieć

Upoważnienie do konta bankowego daje nam prawo do wykonywania takich czynności jak np. wykonanie przelewu czy wypłata pieniędzy. Pamiętajmy jednak, że nie możemy wziąć pożyczki na konto, do którego dostaliśmy pełnomocnictwo. Dokument ten chroni nas przed ewentualnym zadłużeniem powstałym na rachunku właściciela. Jak upoważnić kogoś do konta bankowego?

Pełnomocnictwo a upoważnienie do konta bankowego – różnice

Zarówno pełnomocnictwo, jak i upoważnienie do konta bankowego używane są jako określenia zamienne. Oba dokumenty dają szansę reprezentacji przez osobę trzecią. Występują między nimi jednak różnice:

Pełnomocnictwo daje pełnomocnikowi możliwości zbliżone do tych, które posiada właściciel konta. Pełnomocnika możemy ustanowić na stałe lub czas określony (np. na okres jednorazowej wypłaty środków finansowych z konta). W czynnościach, na które zezwala pełnomocnictwo występują jednak pewne ograniczenia.

Upoważnienie do konta bankowego pozwala na wykonywanie czynności związanych z rachunkiem w zastępstwie osoby upoważniającej. Upoważnienie posłuży nam np. do odbioru korespondencji lub wystawienia weksla in blanco. Żaden z dokumentów nie posłuży nam do wzięcia pożyczki online. Tę czynność może wykonać wyłącznie właściciel danego rachunku bankowego.

Jak upoważnić kogoś do konta bankowego?

Aby przekazać osobie trzeciej prawa do naszego konta, należy wiedzieć, że może je posiąść wyłącznie osoba pełnoletnia. Musi ona posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem może być również osoba po 13. roku życia pod warunkiem, że w czynnościach związanych z kontem pomagać będą jej rodzice. Upoważnić możemy również obcokrajowca. Ten musi jednak posiadać status rezydenta.

Upoważnienie do banku musi mieć formę pisemną. Możemy je złożyć w banku na dwa sposoby:

 • osobiście;
 • korespondencyjnie.

Dokument musi być podpisany przez właściciela konta oraz osobę, która ma zostać upoważniona. W upoważnieniu muszą się znaleźć:

 • dane właściciela konta;
 • dane pełnomocnika;
 • zakres udzielonego pełnomocnictwa;
 • podpisy mocodawcy i pełnomocnika.

Ważne: Bank oferuje gotowe wzory dokumentów nadających pełnomocnictwo.

Czy pełnomocnik może zamknąć konto bankowe?

Osoba mająca pełnomocnictwo do konta bankowego osoby trzeciej ma wiele możliwości. Mimo tego istnieją czynności, których wykonać nie może. Czy osoba upoważniona może zamknąć konto bankowe? Nie może. Właściciel rachunku musi to zrobić osobiście.

Istnieje kilka rodzajów pełnomocnictw. Możliwości prawie na równi z tym, które posiada właściciel rachunku, zapewnia pełnomocnictwo ogólne. W ramach niego nie można jednak:

 • udzielać i odwoływać pełnomocnictw;
 • składać i odwoływać dyspozycji na wypadek śmierci;
 • zmieniać postanowień zawartych w umowie;
 • rozwiązać umowy.

Jeśli jesteśmy pełnomocnikami danego konta musimy wiedzieć, że wypowiedzenie umowy pożyczki przypisanej do danego rachunku nie powinno nas dotyczyć. Prawo do wzięcia pożyczki ma tylko właściciel konta. Powinien on więc odpowiadać za np. brak środków na spłatę zadłużenia. Na rynku dostępne są pożyczki bez konta bankowego. Pieniądze wypłaca się wtedy za pomocą czeku GIRO. Właściciel konta nie musi w takiej sytuacji posiadać pieniędzy na rachunku.

Czy pełnomocnik do konta odpowiada za długi?

Zdarza się, że pożyczkobiorcy wpadają w długi. Jeśli mamy pełnomocnictwo do konta osoby zadłużonej, nie musimy się obawiać, że obowiązek spłaty zadłużenia spadnie na nas. Pełnomocnictwo jest tak skonstruowane, że chroni przed długami wzajemnie mocodawcę i pełnomocnika. Jeśli właściciel konta, do którego jesteśmy upoważnieni wpadnie w spiralę zadłużenia, komornik w ramach egzekucji nie może przejąć naszego konta.

Upoważnienie do konta nie czyni nas właścicielami pieniędzy, które się na nim znajdują. Dzięki temu środki na koncie, do którego mamy pełnomocnictwo są w pełni bezpieczne na wypadek długu występującego po naszej stronie. Przedawnienie długu dotyczy wyłącznie właściciela rachunku.

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci – czy jest możliwe?

Prawo zakłada, że środki finansowe znajdujące się na koncie zmarłego muszą zostać podzielone pomiędzy spadkobierców. Możemy jednak uniknąć też procedury, jeśli wybrana osoba otrzyma do wspomnianego rachunku upoważnienie. Pieniądze wypłacone z konta osoby zmarłej nie wchodzą wtedy w skład spadku.

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci możemy udzielić jedynie najbliższej rodzinie:

 • małżonkowi;
 • rodzicom;
 • dziadkom;
 • dzieciom;
 • wnukom;
 • rodzeństwu.

Musimy jednak pamiętać, że istnieje limit pieniędzy, które mogą otrzymać nasi krewni. Przyjmuje się, że maksymalna kwota nie może przekroczyć wysokości dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.