Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? Wzór sprzeciwu!

Jeśli wpadliśmy w kłopoty finansowe, w naszej skrzynce pocztowej może znaleźć się sądowy nakaz zapłaty zobowiązania. Jeśli chcemy przeciwdziałać egzekucji komorniczej, możemy zastosować sprzeciw od nakazu zapłaty. Jakie są warunki dla złożenia takiego sprzeciwu? Które sytuacje zostaną wzięte pod uwagę przez sąd?

Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak go napisać?

Sądowy nakaz zapłaty to dokument, na podstawie którego dłużnik jest zobowiązany do szybkiego dokonania spłaty zaległego zobowiązania, np. pożyczki online. Stosowany jest w sytuacjach, gdy wierzyciela zawiodły monity, czyli polubowne wezwania do zapłaty. Konsument ma prawo do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, jeżeli otrzymał:

 1. nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym,
 2. nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym.

Termin złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty to dwa tygodnie, licząc od dnia odbioru przesyłki z sądu. Dokument należy wysłać na adres sądu który wydał nakaz. Powinien on zostać sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach. Sprzeciw od nakazu zapłaty złożony po terminie podlega odrzuceniu, więc działania powinniśmy rozpocząć jak najwcześniej.

Sprzeciw możemy sporządzić w kancelarii prawnej. Taka usługa jest płatna, a cena zależy od konkretnej kancelarii. Sprzeciw od nakazu zapłaty możemy sporządzić również samodzielnie na podstawie wzorów dostępnych w internecie. Ważne, aby poprawnie wskazać, w związku z którą częścią wnoszony jest sprzeciw.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Trybu upominawczego dotyczą artykuły od 497 do 505 Kodeksu cywilnego. Postępowanie to należy do kompetencji sądów rejonowych i okręgowych. Nakaz zapłaty zostanie wydany m.in. jeżeli roszczenie wierzyciela nie jest bezzasadne lub przytoczone przez wierzyciela okoliczności nie budzą wątpliwości sądu.

W postępowaniu upominawczym tytuł sprzeciwu powinien brzmieć: “Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym”. W treści dokumentu należy zawrzeć m.in:

 • datę wystawienia nakazu zapłaty,
 • datę doręczenia nakazu zapłaty,
 • informację, czy sprzeciwiamy się nakazowi w całości, czy tylko w jego części,
 • prośbę o oddalenie powództwa,
 • uzasadnienie – wszystkie zarzuty przeciwko żądaniom w pozwie oraz wszystkie fakty potwierdzające przytoczone fakty, np. dowód zapłaty zobowiązania,
 • załączniki – wszystkie dokumenty, które mogą pomóc w oddaleniu nakazu,
 • własnoręczny podpis osoby składającej sprzeciw nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – wzór

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Postępowanie nakazowe wygląda nieco inaczej niż w przypadku upominawczego. Jego zasady określa od 484 do 497 Kodeksu postępowania cywilnego. Na ich podstawie sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko wtedy, gdy roszczenie zostało udowodnione:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest możliwy tylko w przypadku, jeśli sąd otrzyma materiał dowodowy. Jednak wzór od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest podobny jak w przypadku postępowania upominawczego. Udowodnienie bezzasadności roszczenia spłaty zobowiązania jest niemożliwe. Jednocześnie jeśli posiadamy np. orzeczenie o przedawnieniu długu, bądź upadłości konsumenckiej, to roszczenia wierzyciela zostaną przez sąd odrzucone.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – wzór

W jakich konkretnie sytuacjach mogę napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Z reguły nakaz zapłaty nie jest niczym niespodziewanym. Pojawia się on w sytuacji, gdy nie spłaciliśmy zobowiązania w terminie. Zazwyczaj wezwanie sądowe poprzedza też wpisanie dłużnika do KRD bądź innej bazy dłużników. Istnieją jednak sytuacje, w których orzeczenie sądu pozostaje bezzasadne. Sprzeciw wobec nakazu zapłaty może nam również pomóc w nagłej i trudnej sytuacji. Prawo uznaje kilka wyjątkowych usprawiedliwień, takich jak choroba, katastrofa, klęska żywiołowa i zła informacja o terminie wniesienie zarzutów. Inne sytuacje zależą od konkretnego trybu postępowania wybranego przez wierzyciela.

Kiedy możliwe jest uchylenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 • Jeśli pozwany nie miał zdolności sądowej lub procesowej po wydaniu nakazu lub w chwili wniesienia pozwu;
 • Jeśli w dokumentach złożonych do sądu nie widnieje adres zamieszkania dłużnika i nie ma możliwości dostarczenia nakazu zapłaty;
 • Jeśli pozwany nie ma organu powołanego do jego reprezentowania.

W przypadku postępowania upominawczego nakaz zapłaty może zostać uchylony, gdy:

 • roszczenie jest bezzasadne i przytoczono na to dowody;
 • przytoczone okoliczności budzą wątpliwości sądu;
 • nakaz zapłaty nie został pozwanemu doręczony z powodu braku wpisania jego adresu zamieszkania;
 • nie jest znane miejsce pobytu pozwanego;
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Odpowiednio umotywowany sprzeciw od nakazu zapłaty powoduje, że traci on zasadność. Istotne jest, czy sprzeciwiamy się pozwowi w całości, czy jedynie w części. W przypadku złożenia częściowego sprzeciwu, powoduje on utratę mocy tylko w jego zaskarżonej części. Reszta postanowień zawartych w nakazie zapłaty pozostaje w mocy i korzysta z powagi rzeczy oficjalnie osądzonej oraz staje się tytułem egzekucyjnym. Ponadto, sprzeciw musi być opisany w takiej samej formie, w jakim został udzielony, w zależności od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym.