Cesja wierzytelności – co to jest?

Co to jest cesja wierzytelności? To przeniesienie praw i obowiązków z umowy na inny podmiot. Decydując się na cesję warto wiedzieć, czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia. Niestety po jej dokonaniu lata potrzebne do unieważnienia długu liczone są od nowa. Kto może być stronami w cesji wierzytelności?

Co to jest cesja wierzytelności?

Słowo “cesja” pochodzi od łacińskiego cessio oznaczającego ustąpienie. Sama cesja wierzytelności to przekazanie praw i obowiązków z jednej osoby na drugą. Następuje to w wyniku podpisanej przez obie strony kontraktu umowy. Wynikiem podpisania umowy jest to, że dotychczasowy wierzyciel przestaje nim być. Odzyskanie długu leży w rękach nowego wierzyciela.

Osobami, które dokonują przeniesienia praw i obowiązków z zawartej umowy są cedent i cesjonariusz:

Cedent to zbywca wierzytelności, który na podstawie umowy przekazuje swoje prawa i obowiązki cesjonariuszowi. Wynikają one z roli wierzyciela. Przed przekazaniem prawa do majątku dłużnika cedent może nim dowolnie dysponować. Po zbyciu wierzytelności musi on niezwłocznie poinformować dłużnika o zaistniałej sytuacji

Cesjonariuszem z kolei jest osoba, która wierzytelność przejmuje. Może to zrobić bez wiedzy dłużnika, który np. nie poradził sobie ze spłatą pożyczki online i jego zdolność kredytowa została zaburzona.

Czym jest przelew wierzytelności przyszłej?

Nie tylko wierzytelność, która istnieje w wyniku np. bagatelizacji monitów, może być przedmiotem umowy. Prawo dopuszcza również przelew wierzytelności przyszłej. Czym ona jest? To majątek, który w rzeczywistości jeszcze nie istnieje. Aby cesja mogła zostać na takim przedmiocie dokonana, stosunek prawny musi daną wierzytelność objąć.

Istnieje możliwość przelewu wierzytelności przedawnionej. Nie może ona jednak dotyczyć zobowiązania, które jest już nieważne.

Cesja wierzytelności – wzór umowy przelewu wierzytelności

Dokumentacja wszelkich transakcji pomoże dochodzić ewentualnych roszczeń w przyszłości. Stąd warto nie tylko spisać umowę pożyczkową sięgając po dodatkowe pieniądze, ale także stworzyć umowę przelewu wierzytelności.

Warto w takim dokumencie zawrzeć:

  • datę i miejsce sporządzenia umowy;
  • strony dokonanej cesji wierzytelności (cedent – dotychczasowy wierzyciel, cesjonariusz -nabywca wierzytelności);
  • oświadczenie cedenta o przysługującym mu tytule wykonawczym do zbywanej wierzytelności;
  • zapis potwierdzający cesję wierzytelności;
  • moment zbycia wierzytelności;
  • kwotę sprzedawanego długu;
  • klauzulę przypominającą o konieczności zawiadomienia dłużnika o cesji;
  • załącznik w formie dokumentu, który potwierdza przeprowadzoną cesję wierzytelności.

Jeśli nie jesteśmy pewni tego, czy cesja wierzytelności powinna zostać zawarta na piśmie, warto zapoznać się z art. 511 Forma przelewu (cesji) Kodeksu cywilnego, który brzmi: “Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.” Oznacza to, że jeśli umowa między kontrahentami została wcześniej zawarta na piśmie, przelew wierzytelności także powinien być potwierdzony pisemnie.

Czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Zdarza się, że sięgając po pożyczkę nie jesteśmy w stanie jej spłacić. Jeśli w porę nie podjęliśmy negocjacji z pożyczkodawcą w celu ustalenia nowych warunków spłaty, z pewnością pogodziliśmy się z zadłużeniem i być może czekamy na jego przedawnienie. Czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Tak. Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na inny podmiot przerywa bieg przedawnienia. Oznacza to, że lata potrzebne do przedawnienia długu liczone będą od nowa. Warto jednak zauważyć, że jeśli przedawnienie zadłużenia nastąpiło przed cesją wierzytelności, to przedawnienie jest aktualne.