Zabezpieczenie wekslowe – czy dodatkowa ochrona pożyczki jest obowiązkowa?

Weksel to papier wartościowy, który zabezpiecza interesy stron transakcji pieniężnej. Znajdują się w nim najważniejsze dane służące do rozstrzygnięcia sporu w razie konfliktu. Weksel stanowi zabezpieczenie pożyczki prywatnej, nie jest jednak obowiązkowy. Jakie jeszcze rodzaje zabezpieczeń pożyczki występują?

Czym jest poręczenie wekslowe i co zawiera?

Weksel to papier wartościowy, który zobowiązuje do zapłaty określonej kwoty pożyczkodawcy. Nie stanowi zabezpieczenia w firmach pożyczkowych. Nie jest ono w nich obowiązkowe, czego przykładem jest serwis Ratka.pl oferujący szybkie pożyczki na raty. Zabezpieczenie wekslowe dotyczy pożyczek prywatnych i działa w oparciu o prawo wekslowe. Zabezpieczenie wekslowe może być pomocą w rozstrzyganiu sporów sądowych dotyczących niespłaconych należności.

Weksel zawiera:

 • nazwę;
 • bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej;
 • miejsce płatności;
 • termin płatności;
 • nazwisko osoby, na której rzecz zapłata ma zostać dokonana;
 • podpis osoby, która wystawia weksel;
 • miejsce wraz z datą wystawienia weksla.

Wyróżniamy dwa rodzaje weksli:

 • własny – w przypadku tego dokumentu wystawca jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla. Zobowiązuje się on zapłacić odbiorcy zabezpieczenia określoną kwotę pieniędzy w wyznaczonym miejscu i czasie;
 • trasowany – dokument ten sprawia, że głównym dłużnikiem staje się osoba przyjmująca weksel. Dłużnik uboczny to wystawca, który odpowiada w razie niewypłacalności dłużnika głównego.

Czym są klauzule wekslowe?

Poręczenie w postaci weksla prócz obowiązkowych elementów może posiadać także dodatkowe zapisy. Są nimi klauzule wekslowe, które chronią interesy stron dokumentu. Dzieli się je na:

Wekslowo skuteczne:

 • klauzulę domicylu;
 • klauzulę zakazującą dalszego zbywania weksla;
 • klauzulę ewikcyjną;
 • klauzulę wtórnikową.

Wekslowo obojętne:

 • klauzule nienapisane;
 • klauzule, które nie wywołują skutków ubocznych.

Klauzule unieważniające weksel:

Tego typu klauzule nie posiadają podkategorii. Polegają na tym, że naruszają tzw. bezwarunkowość weksla. Oznacza to, że osoba wystawiająca papier wartościowy zawrze zapis, który zmusi drugą stronę do wykonania czyności – np. weźmie ślub.

Weksel in blanco – czym różni się od zwykłego weksla?

Jednym ze stosowanych przez pożyczkobiorców zabezpieczeniem jest weksel in blanco. To, co go wyróżnia, to przede wszystkim fakt, że w momencie ustanowienia i podpisania jest niekompletny. Brakuje w nim zwykle jednego z obowiązkowych elementów dokumentu, np. oznaczenia remitenta, daty płatności dłużnika czy kwoty, jakiej dotyczy weksel.

Weksel in blanco zabezpiecza jedynie jedną ze stron umowy. W przypadku, gdy remitent zażąda zapłaty większe kwoty, niż uzgodnione zostało to ustnie, wystawca dokumentu będzie musiał zapłacić uwzględnioną na wekslu sumę. Warto więc zawrzeć umowę wekslową, aby w razie nieporozumień łatwiej rozstrzygnąć spór. Pamiętajmy, że umowa ta powinna zawierać informacje o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach weksel in blanco zostanie uzupełniony.

Weksel jako zabezpieczenie pożyczki prywatnej

Bardzo często pożyczkobiorcy boją się reakcji bliskich na wieść o ich kłopotach finansowych, dlatego korzystają z pożyczek od osób prywatnych. Kredyt od osoby prywatnej sprawdzi się także w momencie, kiedy nie mamy zdolności kredytowej. Pamiętajmy, aby taką pożyczkę także zabezpieczyć. W tym przypadku sprawdzi się papier wartościowy. Miejmy jednak na uwadze, że weksel jako zabezpieczenie pożyczki prywatnej nie jest obowiązkowy.

O czym należy pamiętać sięgając po pożyczkę prywatną? Aby dokładnie ustalić oprocentowanie pożyczonej kwoty, realny koszt pożyczki, a także opłatę wstępną i koszty związane z ewentualnym opóźnieniem spłaty zadłużenia. Niejasno określone warunki powinny wzbudzić naszą czujność.

Czy zabezpieczenie pożyczki jest obowiązkowe w firmach pożyczkowych?

Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe oferują swoim klientom zabezpieczenie pożyczki. Może być nim być ubezpieczenie, ale także inna forma ochrony finansów. Pamiętajmy, że w obu instytucjach ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Będzie nam ono zaproponowane przede wszystkim wtedy, jeśli nasza zdolność kredytowa nie będzie przedstawiała się satysfakcjonująco. Zabezpieczenia pożyczki dzielą się na osobiste i rzeczowe.

Osobiste zabezpieczenia pożyczki to:

 • poręczenie;
 • pełnomocnictwo;
 • przejęcie długu;
 • gwarancja ze strony banku;
 • cesja wierzytelności;

Rzeczowe zabezpieczenia pożyczki to:

 • hipoteka;
 • kaucja;
 • blokada rachunku bankowego;
 • egzekucja komornicza;
 • zastaw;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie;