Czym jest aneks do umowy pożyczki?

Aneks do umowy pożyczki to dokument umożliwiający dokonanie zmian. Może skorygować błędy, dodać nowe postanowienia lub usunąć dotychczasowe. Stronami aneksu powinny być osoby, które wcześniej sporządzały umowę główną.

Co to jest aneks do umowy – definicja

Aneks do umowy to rodzaj dokumentu, który wprowadza zmiany do istniejącej już umowy. Może mieć miejsce sytuacja, że dana umowa była sporządzona stosunkowo dawno temu i wymaga drobnych korekt. Celem aneksu jest zmiana dotychczasowych postanowień, wprowadzenie nowych lub rezygnacja z istniejących paragrafów czy ustępów.

Aneks do umowy pożyczki, na przykład pożyczki online na raty, stanowi dokument wprowadzający nowe postanowienia do umowy zawartej wcześniej z pożyczkodawcą. Może on na przykład ustalać nowy harmonogram spłaty zobowiązania finansowego. Aneks zmienia treść umowy pożyczki, na przykład pożyczki bez umowy o pracę, w taki sposób, by dopasować ją do potrzeb zarówno pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy.

Strony nie są zmuszone do sporządzenia nowej umowy pożyczki lub rozwiązywania dotychczasowej. Liczba aneksów, które można dodać do głównej umowy pożyczki, na przykład pożyczki na remont, jest nieograniczona. Aneks pozwala na poprawę błędów, które zostały zamieszczone w obowiązującej umowie.

Aneks do umowy pożyczki dotyczy różnych jej elementów. Może na przykładać odnosić się do prowizji czy dodatkowych opłat związanych z pożyczką. Przy pomocy aneksu pożyczkobiorca i pożyczkodawca są w stanie wprowadzić modyfikacje do istniejącej już umowy dotyczącej dla przykładu pożyczki od pracodawcy.

Co powinien zawierać aneks do umowy pożyczki?

Aneks do umowy powinien zawierać następujące elementy:

  • dane dotyczące umowy, której dotyczy (jej numer, datę oraz miejsce sporządzenia),
  • strony umowy, w której ma wprowadzić zmiany (strony aneksu powinny być takie same),
  • przedmiot umowy,
  • zmiany, które mają zostać wprowadzone przy pomocy aneksu,
  • datę określającą, kiedy aneks stanie się ważny,
  • podpisy obu stron,
  • adnotacja odnośnie braku zmian w pozostałych elementach umowy głównej.

Jak poprawnie napisać aneks do umowy

Strony umowy, które sporządzają do niej aneks, powinny pamiętać o kilku istotnych elementach. Zgodnie z art. 77 Kodeksu cywilnego aneks powinien być napisany w takiej samej formie, w jakiej stworzono umowę główną. Jeżeli na przykład sporządzono ją pisemnie, aneks również należy napisać w identyczny sposób.

Najważniejszym elementem aneksu do umowy jest określenie wprowadzanych zmian. Można tego dokonać poprzez przytoczenie w aneksie paragrafów i ustępów, które mają ulec korekcie. Jeżeli strony zdecydowały się na wprowadzenie nowego zapisu, powinny zaznaczyć to w aneksie pod postacią nowego paragrafu.

W aneksie powinna również znaleźć się data określająca ważność dokumentu. Zazwyczaj aneks nabiera mocy prawnej w chwili podpisania przez obie strony. Mogą one jednak zdecydować, że aneks powinien obowiązywać na przykład w terminie dwóch tygodni od momentu sporządzenia.

 

Błędny aneks do umowy – konsekwencje

Sporządzenie aneksu do umowy w niewłaściwej formie zazwyczaj skutkuje jego nieważnością. Istnieje jednak pewien wyjątek. Dotyczy on dokumentu, który zawierany jest w formie pisemnej i gdy w ustawie nie zastrzeżono takiej formy jego sporządzenia pod rygorem nieważności.
W tej sytuacji strony, które sporządziły aneks w innej formie, na przykład ustnej, muszą dowieść przed sądem, że takie działanie miało miejsce. Określają to przepisy zawarte w art. 74 Kodeksu cywilnego. Jeżeli stronami umowy są osoby, które nie prowadzą własnych przedsiębiorstw, sąd ma prawo nie dopuścić dowodów w postaci świadków ani nie wyrazić zgody na przesłuchanie stron umowy.