Regulamin konkursu Wakacyjna Ratka

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Organizatorem Konkursu „#WakacyjnaRatka” (dalej „Konkurs”) jest MoneyBeat Sp. z o.o. (właściciel portalu ratka.pl), z siedzibą przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, KRS: 0000577778, NIP: 5223040140

1.2 Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

1.3 Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs.

1.4 Konkurs trwa od 18.07.2018 r. od godziny 12:00 do 31.08.2018 r. do godziny 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i jest prowadzony na terytorium Polski.

1.5 Konkurs nie jest grą losową ani grą hazardową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych.

1.6 W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieszkające w Polsce, które w Czasie Trwania Konkursu, (i) zawarły umowę pożyczki z Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości)  i nie odstąpiły od umowy pożyczki oraz (ii) zgłosiły do uczestnictwa w Konkursie, w sposób zgodny z wymogami opisanymi w regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

1.7 Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej całkowitej kwocie pożyczki udzielonej przez Aasa Polska S.A, Klientowi w czasie trwania konkursu wraz z wszelkimi kosztami związanymi z niniejszą pożyczką, płatnymi na rzecz Aasa Polska S.A. W przypadku nadpłaconych wpłat dokonanych przez Uczestnika, do czasu ogłoszenia zwycięzcy wpłaty zostaną zwrócone Uczestnikowi (dalej „Nagroda”). Zwycięzca jest zobowiązany do zapłacenia należnego podatku dochodowego.

1.8 Zgłoszenia wysłane jedynie w Czasie Trwania Konkursu zostaną rozpatrzone

1.9 Do Konkursu nie mogą przystąpić:

 1. a) Pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin, tj. rodzice, dzieci, małżonkowie, oraz rodzeństwo.
 2. b) Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zawrą umowę pożyczki z Aasa Polska S.A, w celach związanych z działalnością gospodarczą
 3. c) Klienci, których pożyczki, w wyniku braku spłaty, zostały skierowane do działu windykacji pożyczek Aasa Polska S.A, lub które już posiadają niespłaconą/e pożyczkę/i w dniu rozpoczęcia Konkursu.

1.10 Informacje o Konkursie są zamieszczone na stronie internetowej www.ratka.pl/konkurs , na której Uczestnik może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

1.11 Komisja konkursowa (dalej „Komisja”), złożona z trzech przedstawicieli Organizatora, sprawuje nadzór nad właściwym przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem Zwycięzców.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

2.1 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2 Przystąpienie do Konkursu oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu oraz jego akceptację.

2.3 Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia, w którym będzie pokazany na jaki cel Uczestnik wziął pożyczkę oraz dokończenia wypowiedzi: „Dzięki pożyczce w ratka.pl…” zawierające maksymalnie trzy zdania.

2.4 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

 1. a) zawarcie, w Czasie Trwania Konkursu, umowy pożyczki z Aasa Polska S.A.
 2. b) wysłanie swojego pełnego zgłoszenia (zdjęcie + maksymalnie 3zdaniowe dokończenie wypowiedzi: „Dzięki pożyczce w ratka.pl…”) na adres mailowy konkurs@ratka.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na ratka.pl/konkurs w Czasie Trwania Konkursu
 3. c) wysłanie swojego pełnego zgłoszenia na adres mailowy według poniższego schematu:
 • tytuł maila: Zgłoszenie na Konkurs „WakacyjnaRatka”
 • dane Uczestnika: Imię, nazwisko, numer telefonu, numer pożyczki
 • treść maila: dokonczenie wypowiedzi „Dzięki pożyczce w ratka.pl…” wraz ze zdjęciem
 • w tym oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aasa sp. z o.o. moich danych osobowych, w tym wszelkich specjalnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) zawartych w niniejszym mailu, na potrzeby Konkursu”.
 1. d) Posiadanie otwartej pożyczki w momencie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu
 2. e) Nieodstąpienie od umowy pożyczki

2.5 Zgłoszenia konkursowe będą rejestrowane wyłącznie w Czasie Trwania Konkusu (czas rejestrowania zgłoszenia liczony jest w systemie Organizatora). Uczestnik może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu. W przypadku wysłania więcej niż jednego zgłoszenia w Czasie Trwania Konkursu rozpatrywane będzie wyłącznie pierwsze ważne zgłoszenie.

2.6 Po wysłaniu poprawnej i kompletnej wiadomości mailowej, Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą doręczenie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, na co Uczestnik zgadza się.

2.7 Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie, w tym do pozbawienia Nagrody Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, ale nie spełnili warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia tych zasad przez Uczestnika.

 

 

 1. NAGRODY W KONKURSIE

 

3.1 Pula stanowi 2 Nagrody.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 

4.1 Uczestnik, którego odpowiedź została nagrodzona przez Komisję będzie dalej zwany „Zwycięzcą”.

4.2 Zdjęcie oraz dokonczenie wypowiedzi „Dzięki pożyczce w ratka.pl…” powinna być osobistą kreacją Uczestnika.

4.3 Uczestnik uznaje, że w związku z uczestnictwem w Konkursie, podejmowanie działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami będzie skutkować usunięciem Uczestnika z Konkursu. W szczególności, Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Konkursie, nie będzie umieszczał w zgłoszeniu:

 1. a) treści i symboli sprzecznych z prawem,
 2. b) treści i symboli naruszających prawa osób trzecich jak również Organizatora, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich,
 3. c) treści o charakterze obscenicznym lub pornograficznym,
 4. d) treści i symboli propagujących przemoc lub dyskryminację, nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej i etnicznej, społecznie uznawanych za obraźliwe, wulgarne.

4.4 Podstawowym kryterium oceny Komisji jest oryginalność i atrakcyjność odpowiedzi na pytanie konkursowe. Komisja zastrzega sobie prawo wyboru najbardziej interesującej odpowiedzi według własnego uznania. Ocenie będą podlegać wyłącznie odpowiedzi wysłane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę wymagań Regulaminu, zostanie on usunięty z Konkursu oraz straci prawo do Nagrody. Niezależnie od liczby zgłoszeń, każdy Uczestnik może zdobyć wyłącznie jedną Nagrodę.

4.5 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej zgodnie z pkt. 5.1. oraz 5.2. poniżej.

 

 1. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

5.1 Powiadomienie o nagrodzie odbywa się w następujący sposób:

 1. a) Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w terminie do 31.09.2018 drogą telefoniczną na numer telefonu podany we wniosku o pożyczkę w systemie Organizatora/drogą mailową. Zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie swoich danych osobowych.
 2. b) W celu poinformowania Uczestnika o wygranej, Organizator podejmie 3 próby skontaktowania się drogą telefoniczną lub mailową, w odstępach nie krótszych niż 30 minut i nie dłuższych niż 2 godziny. W przypadku 3 nieudanych prób skontaktowania się, Zwycięzca traci uprawnienie do otrzymania nagrody, a Organizator będzie podejmował próby skontaktowania się z kolejnym Zwycięzcą z listy Zwycięzców, o ile taki istnieje (według kolejności, w jakiej zostali oni umieszczeni na liście Zwycięzców) do czasu wyłonienia Zwycięzcy.

5.2 Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli:

 1. a) nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu,
 2. b) nie ujawni i nie potwierdzi swoich danych osobowych,
 3. c) nie można się z nim skontaktować w celu powiadomienia o Nagrodzie, jak wyjaśniono w niniejszym Regulaminie.

5.3 Utrata prawa do Nagrody wiąże się z odmową jej przyjęcia, niespełnieniem warunków z przyczyn leżących po stronie Uczestnika oraz podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie warunków przez Uczestnika.

 

 1. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

6.1 Reklamacje można składać na piśmie na adres Organizatora lub drogą mailową na adres [konkurs@ratka.pl].

6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer identyfikacyjny PESEL, numer pożyczki, numer telefonu, opis reklamacji, roszczenie i podpis.

6.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie maksymalnie 30 dni od daty ich otrzymania. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o decyzji listownie na adres podany w reklamacji lub drogą mailową, jeżeli osoba składająca reklamację wyraziła na to zgodę (lub wysłała reklamację drogą mailową). Jeżeli z powodu złożoności sprawy Organizator nie będzie w stanie odpowiedzieć na reklamację Uczestnika w terminie wynoszącym 30 dni, o którym mowa powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika (i) listownie lub (ii) drogą mailową (jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na reklamacje w formie elektronicznej, w tym gdy reklamacja została wysłana drogą mailową) na adres podany przez Uczestnika o terminie udzielenia odpowiedzi, przypadającym nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Informacje będą obejmowały: (i) wyjaśnienie powodu  opóźnienia, (ii) okoliczności, które wymagają ustalenia w celu pełnego zbadania reklamacji oraz (iii) oczekiwany termin udzielenia odpowiedzi.

 

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

7.1 Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z prawem polskim. Od 25 maja 2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (Rozporządzenie (EU) 2016/679) oraz obowiązującym prawem polskim. Dane osobowe przetwarzane zgodnie z RODO będą przetwarzane zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych klientów, które są dostępne na stronie internetowej Organizatora [www.ratka.pl/konkurs]. Składając zgłoszenie zgodnie z pkt. 2.4. powyżej, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych przez Organizatora, w tym wszelkich specjalnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) podanych przez Uczestników w ich zgłoszeniach, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie maltańskiej o ochronie danych osobowych i wymogami RODO obowiązującymi od 25 maja 2018 r.

7.2 Podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez opłaty, poprzez wysłanie maila do Organizatora na adres [ konkurs@ratka.pl]. Jednakże, Uczestnik zgadza się, że wycofując zgodę na przetwarzanie danych jednocześnie wycofuje swoje zgłoszenie oraz prawo uczestniczenia w Konkursie.

7.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

7.4 Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Organizator nie przewiduje tworzenia bazy danych osobowych Uczestników Konkursu. Jednakże, Organizator zastrzega sobie prawo zachowania dowodów dostarczenia Nagród Zwycięzcom oraz innych podobnych dokumentów lub danych.

7.5 Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie przez MoneyBeat Sp. z o.o. swojego wizerunku utrwalonego na rzecz konkursu „#WakacyjnaRatka” , którego jest uczestnikiem, na stronie www.ratka.pl . Uczestnik został poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

8.1 Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego zdjęcia oraz dokonczenia wypowiedzi: „Dzięki pożyczce w ratka.pl…”, które mogą stanowić Dzieło w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych.

8.2 Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że Dzieło stworzone w związku z niniejszym Konkursem nie narusza w jakikolwiek sposób przepisów obowiązującego prawa lub jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego prawa własności do niniejszego Dzieła nie są ograniczone lub obciążone w jakikolwiek sposób.

8.3 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz za niezgodność z prawdą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1 i 8.2 powyżej oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w przypadku pojawienia się, także w sądzie, stron trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw.

8.4 Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do Dzieła.

8.5 W zakresie, w jakim Dzieło jest dziełem w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik, przystępując do Konkursu, udziela Organizatorowi niewyłączną, nieodpłatną licencję na okres 5 lat od dnia przystąpienia do Konkursu na wykorzystywanie Dzieła na następujących polach eksploatacji: (i) w zakresie rejestrowania i powielania Dzieła – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz  techniką cyfrową; (ii) w zakresie obiegu Dzieła oryginalnego lub kopii, na których zarejestrowano Dzieło – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub wynajem oryginału lub kopii; (iii) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż opisano w podpunktach a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, powielanie, publiczny dostęp do Dzieła w sposób umożliwiający dostęp każdemu w wybranym miejscu i czasie, nadawanie za pomocą naziemnych stacji telewizyjnych, przekazywanie, rozpowszechnianie w prasie, w Internecie, na plakatach, w radio.

8.6 Organizator ma prawo do anonimowego rozpowszechniania Dzieła, opracowywania Dzieła oraz do podjęcia decyzji o pierwszym publicznym rozpowszechnianiu Dzieła, a także do nadzoru nad wykorzystywaniem Dzieła.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1 W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, o ile nie wskazano inaczej.

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się: a. Wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu; b. zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w wyniku postanowień sądowych lub decyzji organów administracji państwowej, mających wpływ na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie od 18.07.2018 r. do 31.08.2018 r.